Wysłuchanie pt. „MŚP – konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej”. Panel 3 cz.I Ekspert komisji: Najważniejszymi pytaniami są:

− Jak rozszerzyć możliwości handlu międzynarodowego dla MŚP?
− Jak zwiększyć konkurencyjność MŚP?
− Jak rozszerzyć sieć wsparcia dla MŚP?

Obecnie sieć wsparcia obejmuje 300 programów. Trzeba nadać im wymiar europejski. Współpraca na szczeblu europejskim i prowadzenie wspólnych inicjatyw wsparcia sprawdza się gdy działania dla MŚP są spójne. Wyniki tych inicjatyw i działania nie mogą być strategicznym zasobem, z którego firmy czerpią swoja przewagę biznesową. Ważna jest analiza otoczenia biznesowego i wspieranie łańcucha dostaw. Potrzebny jest nowy podział zadań dla tworzenia struktur w krajach trzecich. Niektóre usługi są strategicznym zasobem dla firm inne natomiast są neutralne. Wspieramy ułatwienia wymiany informacji oraz ekspertyzy ustawodawstwa w krajach trzecich. MŚP powinny mieć dostęp do informacji o strukturach ustawodawczych, administracyjnych oraz sprawozdawczych w danym kraju. Zasoby EEN różnią się w poszczególnych krajach. W niektórych państwach dochodzi do dublowania się usług i małej skuteczności. Działania muszą być bardziej aktywne i opierać się na badaniach jakościowych, a nie statystycznych. Konsorcja eksportowe są jednym z najlepszych instrumentów, którymi dysponują MŚP. Istnieje potrzeba międzynarodowych działań dla przedsiębiorców. Ważna jest poprawa dyrektyw wymogów kapitałowych dla banków. Nowe ośrodki badawcze powinny być poddane szerszej ocenie w UE.

Ekspert komisji: Internacjonalizm zaczyna się na poziomie lokalnym. Promocja eksportu działa dla tych przedsiębiorców, którzy mają odpowiednie informacje. Agencje informacyjne muszą blisko współpracować z MŚP. Informacja, która jest łatwo dostępna wzbudza zaufanie przedsiębiorców. System promocji powinien działać przez Izbę handlową. Dla MŚP najważniejszy jest dostęp do rynku. Niezmiernie ważne są szkolenia w Japonii i Korei dla przedsiębiorców europejskich. Dostęp do rynku jest dużym wyzwaniem dla firm. Lobbing może zapewnić wartość dodaną. Ważną rolę spełniają organizacje promocji handlu. Istniejące mechanizmy musza działać na rynku lokalnym. Szkolenia dla firm są ważne. Przedsiębiorcy potrzebują zaufanych partnerów. Trzeba unikać dublowania się działań.

P. Rubig: Trzeba zmierzać w kierunku uproszczeń i ułatwień, także tych wizowych. Proszą o to firmy, ale także badacze i naukowcy. Niezmiernie ważne jest też wzajemne uznawanie dyplomów oraz umów zawartych poza UE. Kolejnym problemem, mającym wpływ na gospodarkę jest podwójne opodatkowanie.

V. Prodi: W VII programie ramowym utworzono platformę dla MŚP. Później zapomniano o tym pomyśle. Należy wrócić do tego projektu.