Wysłuchanie pt. „MŚP – konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej”. Panel 2Ekspert komisji: Ograniczenie obciążeń administracyjnych dla MŚP jest z najważniejszych problemów. Państwa członkowskie nie zawsze przywiązują do tego wagę. Obciążenia administracyjne przekładają się na obciążenia finansowe dla MŚP. Nie ma prostych rozwiązań tego problemu bo jest to kwestia złożona. Ustawodawstwo ma chronić MŚP, a nie być dla przedsiębiorców problemem. Wykluczenie mikroprzedsiębiorstw z ustawodawstwa UE nie ułatwi działania, ale wręcz przeciwnie będzie problemem i utrudni MŚP działanie w strefie transgranicznej. Propozycja KE będzie stanowić dodatkowe progi w działaniu MŚP. To przełoży się na zmniejszenie wzrostu ilości miejsc pracy w UE. Propozycje nie mające zastosowania do 90 % przedsiębiorców należy wycofać gdyż są zbędne. Nie ma sensu mnożyć aktów prawnych. W większości państw członkowskich organizacje współpracy obejmują tylko małe grupy firm, a nie większość. Nie wiele mówi się o celach Cosme. Organizacje biznesowe muszą być bardziej zaangażowane w ten temat.

Ekspert komisji: Koszty administracyjne są bardzo wysokie. Najważniejszymi propozycjami są uproszczenia fakturowania i sprawozdawczości rocznej oraz ulgi podatkowe. MŚP musza uczestniczyć w procedurach opracowywania ustaw. Dobrym pomysłem jest system One In – One Out czyli gdy wprowadza się jedno obciążenie administracyjne, równocześnie likwiduje się inne. Trzeba pracować nad usprawnieniem biznesu transgranicznego i pomagać MŚP uniknąć zbyt wielkich kosztów takich działań. Ważnym dokumentem, mającym duży wpływ na MŚP jest Small Business Act. Mikroprzedsiębiorstwa powinny być objęte jak najbardziej łagodnym systemem procedur administracyjnych i opodatkowania. Potrzebne są dla nich specjalne reguły. Należy stworzyć dwa szczeble działania: dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw. Niezmiernie ważna jest ochrona konsumentów. Dla konsumentów nie ma znaczenia czy firma, która sprzedaje mu produkt jest MŚP i mikroprzedsiębiorstwem, ale najważniejszym kryterium jest jakość. Mikroprzedsiębiorstwa powinny zostać wyłączone z restrykcyjnych obowiązków audytowych poprzez stworzenie systemu „light”.

P. Rubig: Trzeba tworzyć zachęty do rozpoczynania działalności gospodarczej. Olbrzymi, niewykorzystany potencjał mają kobiety. Należy zachęcać młodzież do przejmowania przedsiębiorstw rodzinnych. Ważne jest zachęcanie 35 mln samo zatrudniających się pracowników do zatrudniania współpracowników. Należy przeanalizować jak dla MŚP działa program Erasmus.

V. Ford: Małe przedsiębiorstwa wywodzą się z różnych sektorów gospodarki i borykają z wieloma problemami. Można zastanowić się nad zmianą prawa pracy np. prawa do zapewnienia wyżywienia w miejscu pracy. Ważnym pytaniem jest: jakie rozwiązania powinny być stosowane do wszystkich podmiotów gospodarczych, a jakie tylko do dużych przedsiębiorstw.

J. Audy: Nie potrzebne są wyłączenia dla MŚP, tylko trzeba ułatwić im zasady. Trzeba stworzyć specjalne reguły i zasady dla wielkich firm. Należy sprawdzić czy są środki na funkcjonowanie komisji gdyż przedłużono jej mandat. Trzeba zwalczać oszustwa oraz przestępczość, a zmniejszać obciążenia.

B. Brendtsen: PE i KE zajmują się tylko wydawaniem kolejnych obciążeń administracyjnych. Trzeba założyć cele redukcji obciążeń administracyjnych.

Ekspert komisji: Należy zbadać jakie są motywacje kierujące przedsiębiorcami zakładającymi firmy. Potrzebne jest środowisko wspierające tych przedsiębiorców. Celem przedsiębiorstwa nie jest tworzenie miejsc pracy, które są tworzone tylko wtedy gdy będzie taka potrzeba ekonomiczna i gdy firmy i przedsiębiorców będzie stać na nowe miejsca pracy. Oprócz uproszczenia trzeba wprowadzić zasadę proporcjonalności. Potrzebne są lżejsze regulacje dla MŚP. Propozycja wyłączenia z regulacji mikroprzedsiębiorstw zwiększy te obciążenia. Ekspert komisji: Zachęty dla przedsiębiorstw często komplikują działanie. Najważniejsze jest usuwanie barier. Głównym celem działania firmy są kwestie biznesowe. Przedsiębiorcy nie mają czasu na rozwiązywanie problemów administracyjnych. Trzeba upraszczać procedury by przedsiębiorca nie tracił czasu na wypełnianie formularzy i procedur. MŚP potrzebują systemu uproszczeń. Zmniejszenie obciążeń o 25% jest sukcesem.