Wizyta Neoklisa Sylikiotisa, cypryjskiego ministra ds. handlu, przemysłu i turystyki, przedstawiciela urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej cz.IMinister Neoklis Sylikiotis: Mottem prezydencji Cypryjskiej jest – Lepsza Europa. UE musi wspierać wzrost gospodarczy, a co się z tym wiąże przedsiębiorczość i MŚP. Obecny kryzys nie zostanie rozwiązany tylko przez wprowadzanie oszczędności. MŚP przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i wzmacniają wzrost. Dlatego niezbędne jest wsparcie dla MŚP, które najbardziej ucierpiały na skutek kryzysu. Trzeba wspierać młodych przedsiębiorców i Small Business Act. Potrzebna jest ocena postępu i pomocy jaką MŚP dostały dzięki temu aktowi. Dla rozwoju i dobrobytu w UE kluczowy jest przemysł. Wsparcie przemysłu może pomóc we wzmocnieniu konkurencyjności. Istotne jest określenie priorytetów polityki przemysłowej. Kluczowymi gałęziami przemysłu są branże: samochodowa i stoczniowa. W energetyce, bezpieczna, trwała i dostępna w rozsądnych cenach energia elektryczna przyczyni się do wzrostu i będzie trwałym filarem UE. Ważne jest bezpieczeństwo dostaw i wsparcie dla rozwoju energii odnawialnej. Trzeba opracować zasady i ramy regulacyjne, które pomogą ograniczyć emisję CO2 oraz przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii o 20% i zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Należy zadbać o bezpieczeństwo obywateli przy eksploracji i eksploatacji podmorskich złóż. Niezbędne jest opracowanie wspólnej deklaracji dot. ochrony środowiska na Morzu Śródziemnym. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym wymaga współpracy. Bez właściwych ram prawnych spowolni się rozwój odnawialnych źródeł energii. Program Energy Star przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest ograniczenie zużycia energii o 20% do roku 2020.

A. Cancian: Zwiększenie konkurencyjności musi być kluczowym celem dla UE. W dobie globalizacji MŚP powinny łączyć swoje siły. Ciekawe jest jak agencja klasyfikuje energię jądrową? Czy jako energię odnawialną czy raczej jako energię niebezpieczną. Trzeba stawiać na odnawialną. Należy stworzyć mechanizm inicjatyw dających natychmiastowy efekt.

K. Van Brempt: Niezbędne jest nie tylko oszczędzanie, ale również inwestowanie w UE. Należy sformułować cele dotyczące energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz oszczędności energii. Trzeba opracować stanowisko w/s budowy przez Turcję elektrowni atomowej oraz poprzeć wniosek i petycję w reakcji na tę inwestycję.

J. Rohde: Potrzeba wypracować metody osiągania celów. Należy skupić się także na realizacji już istniejących aktów prawnych.

N. Tzavela: W basenie Morza Śródziemnego znaleziono duże pokłady gazu. Cypr dąży do autonomii w kwestii zapotrzebowania na dostawy energii. Należy określić jasne zasady dostaw energii.

T. Hadjigeorgiou: Europa zwraca się nie tylko ku oszczędnościom, ale i pobudzaniu rozwoju. 2,5 mld € na wsparcie MŚP to dobra inicjatywa. Należy działać na rzecz większego zaangażowania MŚP.

H. Weber: Trzeba wspierać MŚP i wykształcić nowe pokolenie młodych przedsiębiorców. Zauważono mało widocznych skutków Small Business Act. Część rynku publicznego jest zarezerwowana dla MŚP. Widoczne są duże problemy MŚP spowodowane kryzysem. Należy stworzyć system finansowania dla MŚP. Firmy walczą nie tylko z kryzysem, ale także z nieuczciwą konkurencją i podrabianiem wyrobów. MŚP muszą mieć dostęp do narzędzi obrony przed dumpingiem.