Wizyta Neoklisa Sylikiotisa, cypryjskiego ministra ds. handlu, przemysłu i turystyki, przedstawiciela urzędującej prezydencji Rady Unii Europejskiej cz.II przedsiębiorczośćZ. Mazej Kukovic: Należy wspierać wymierne i namacalne cele. Turystyka ma duży wpływ na wzrost gospodarczy w UE. Trzeba zrobić wszystko, żeby wspierać wzrost w turystyce. Nie można zapominać, że turystyka jest związana za zdrowiem obywateli Unii Europejskiej.

R. Jordan Cizelj: Ważne są redukcje emisji w przemyśle. Trzeba wyznaczyć sobie nowe, wiążące cele i zastanowić się jak je osiągnąć. UE przechodzi kryzys. Nie jest pewne czy do 2014 roku uda się stworzyć jednolity rynek energii.

A. F. Correia De Campos: Ważne jest szybkie przygotowanie rozporządzenia w zakresie europejskich sieci energetycznych.

J. Andres Barea: Turystyka jest kluczowym celem w naszym programie. Dzięki rozwojowi turystyki zwiększamy konkurencyjność.

J. Hening: MŚP mają za dużo obciążeń administracyjnych. Współpraca banków z firmami oraz uzyskanie przez MŚP finansowania jest trudne gdyż banki odmawiają przyznania kredytów. Nie uda się nam rozwinąć przemysłu europejskiego jeśli będziemy się utrzymali, że tylko rynek decyduje jakie podmioty przetrwają, a jakie mają upaść. W polityce energetycznej potrzeba bardziej etycznego podejścia. Nie umiemy przechowywać energii odnawialnej. Podczas przesyłu dużo energii jest traconej. W UE sprzedaje się więcej energii niż się produkuje. Należy powstrzymać zapędy dostawców do zarabiania na energii.

P. Toia: COSME jest bardzo ważnym instrumentem, który w większym stopniu powinien dotyczyć turystyki i trzeba zrobić wszystko by go wspierać. Minister Neoklis Sylikiotis: Należy pamiętać, że wypadki w energetyce jądrowej przekraczają granice. Dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie w UE stres-testów. Należy przyjąć nowe środki bezpieczeństwa. Do osiągnięcia tego niezbędna jest jednak współpraca pomiędzy państwami. Należy wspierać konkurencyjność i MŚP. W tym celu należy działać na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz ułatwiać MŚP dostęp do zamówień publicznych. Ważne jest też uproszczenie procedur. Niezbędna jest współpraca, aby przyśpieszyć prace dot. dyrektyw oraz opracować lepsze mechanizmy realizacji postanowień i decyzji. Realizacja celów musi być prowadzona w sposób elastyczny. Trzeba wspierać bezpieczeństwo energetyczne UE oraz zabezpieczyć dostawy energii dla obywateli. Państwa sąsiadujące muszą współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiertów i ochrony środowiska. Ułatwienie procedur wizowych wspomaga rozwój turystyki w UE. Europa ma duży potencjał w tym sektorze gospodarki. Należy działać na rzecz stworzenia wspólnego rynku energii do 2014 roku. Po roku 2015 nie może być państw odizolowanych od wspólnego rynku energii. Ważne jest jednoczenie przedsiębiorców. o