Rynki instrumentów finansowych i uchylenie dyrektywy 2004/39/WE (wersja przekształcona) cz.II przedsiębiorczość R. Butikofer: Gospodarka musi być chroniona przed negatywnymi skutkami działań spekulantów. Rynki finansowe odgrywają ważną rolę, ale nie mogą powodować negatywnych skutków. Trzeba uważać, abyśmy definicji „głównej działalności firmy” nie zapisali zbyt ogólnie bo to może prowadzić do stworzenia luki prawnej. Należy unikać niejasnych sformułowań. Istotna jest definicja czym jest nadmierna spekulacja. Definicja tego pojęcia musi być precyzyjna. Tak samo jak definicja „hedging’u”, po to by nie dopuścić do powstania luk prawnych.

W. Langen: Przewidziano odpowiednie działania dla rynku towarowego, ale doprowadziło to do traktowania firm działających na tym rynku tak samo jak banki. Trzeba zapobiegać spekulacji także na rynku rolnym. Zwiększająca się liczba ludności, co spowoduje większe zapotrzebowania na tego typu produkty. Dlatego do zagadnienia trzeba podejść realistycznie. Trzeba zrezygnować z dodatkowych limitów pozycji. Obowiązek rozliczeń ma być stosowany tylko wtedy, gdy przez kolejne 30 dni przekraczane są obowiązujące limity. Przedstawiciel Komisji: Chcemy osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy objęciem przepisami wszystkich podmiotów działających na rynku, a wyłączeniem z zakresu tej dyrektywy przedsiębiorstw handlowych – niefinansowych, korzystających z instrumentów hedging’owych. Należy zrobić wszystko by nie utrudniać przedsiębiorstwom korzystania z tych instrumentów.

Przedsiębiorczość - produkt, biznes, marketing

Przedsiębiorczość – produkt, biznes, marketing

Nasze stanowisko jest zbieżne. Klasyfikacja certyfikatów CO2 jako instrumentów finansowych jest proponowana tylko w celu nadzoru nad rynkiem.

H. Krahmer: Nie możemy przeceniać tego co mogą zrobić władze regulacyjne. Obecnie słowo spekulacja jest obciążone negatywnym bagażem skojarzeń. W pewnym sensie każdy z nas stara się wyobrazić sobie jak będzie wyglądała przyszłość i się do tej przyszłości dopasować. Definicja nadmiernej spekulacji jest trudna do zdefiniowania. Nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka i obciążenia biurokracją. Trzeba doprecyzować kwestię wyjątków przedsiębiorstw, dla których taka działalność jest działalnością poboczną. Istnieje ryzyko nadużyć, ale stworzenie precyzyjnej definicji zapobiegnie takim nadużyciom. Rynek handlu prawami do emisji CO2 jest wykreowany politycznie. Ceny certyfikatów będą wzrastać.

R. Goebbels: Należy ograniczyć wyłączenia. Trzeba zapewnić większą przejrzystość tej działalności. Naszym celem jest ograniczenie operacji wykonywanych poza rynkiem regulowanym.

H. Krahmer: Mówimy o dwustronnych umowach. Większość tych transakcji nie jest dokonywana z powodu spekulacji, ale w celu zapewnienia dostaw surowca. Nie można zakłócić działalności firm energetycznych. Tam są różne czynniki tj. terminy i ceny. Nie możemy dopuścić do spowodowania szkód na tym rynku.