Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) cz.ISprawozdawca J. Creutzmann: Poprawki przedłożone przez posłów dotyczą wspierania przenoszenia własności przedsiębiorstw, podnoszenia budżetu i dywersyfikacji środków krajowych. Trzeba zagwarantować uproszczenie tam gdzie będzie to możliwe. Przesunięto głosowanie nt. programu Horyzont 2020 na listopad 2012. Należy wprowadzić oficjalną definicję MŚP, która będzie je odróżniać od mikro-przedsiębiorstw. Musi się też zwiększać stopień pokrycia europejską siecią przedsiębiorczości. Trzeba też zwracać większą uwagę na jakość i stopień kwalifikacji ludzi pracujących w tych placówkach. Potrzebna jest też większa współpraca między placówkami. Jest propozycja zwiększenia kapitału funduszy pomocowych oraz większej pomocy dla MŚP. Wiedza jaką dysponuje Komisja bardzo pomaga przy wydajnym rozdziale środków. Trzeba też się skupić na zmniejszaniu biurokracji. Bardzo ambitnym celem jest wspieranie jakości. Ważnym tematem jest turystyka, ale nie można jej wyróżniać w stosunku do innych programów transgranicznych.

B. Bendtsen: Sprawozdanie przyniesie korzyści wszystkim MŚP, także tym w Polsce.

W temacie MŚP ważne są trzy główne kwestie:
− Dostęp do rynku
− Dostęp do finansów
− Zwalczanie obciążeń biurokratycznych.

Konieczne jest wyznaczenie celu w kwestii ograniczenia biurokracji. Trzeba stosować
ułatwianie dla MŚP przy wchodzeniu na rynki krajów trzecich.

P. Toia: Definicja MŚP, która obowiązuje, powinna obejmować więcej elementów. MŚP są ważnym elementem gospodarki. Należy pamiętać, że aktualna definicja nie bierze pod uwagę przedsiębiorstw społecznych nie działających dla zysku i to trzeba zmienić, gdyż tego typu firmy są punktem stabilności dla gospodarki i zatrudnienia. Turystyka to przemysł turystyczny we wszystkich krajach UE. Trzeba wykorzystywać programy tj.: COSME, Horyzont 2020 oraz fundusze strukturalne, tak żeby powiązać ze sobą różne źródła finansowania i koordynowania projektów.

A. Vidal-Quadras: Ilość złożonych poprawek, których jest ponad 400 jasno pokazuje, że sprawa zwróciła dużą uwagę komisji. Program ten jest bardzo ważny gdyż dotyczy ważnego sektora gospodarki w UE, do którego należy 98% podmiotów gospodarczych. Cześć firm mimo, iż dobrze prowadzi działalność musi ją zakończyć gdyż nie może uzyskać kredytu na rynku. Dla MŚP problemy kredytowe są czynnikiem zabójczym. Jest wiele firm, które mają zamówienia, technologię, wiarygodność, ale nie mogą prowadzić działalności bo brakuje im dostępu do kredytów. Przez to mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Trzeba pomagać MŚP w zdolności do uzyskania kredytu.

Z. Mazej Kukovic: MŚP oczekują poprawy i zmniejszenia ograniczeń na rynku. Europejski System Przedsiębiorczości powinien być bardziej aktywny.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Najważniejsze kwestie poruszone w poprawkach to:
− Niektóre poprawki mogą spowodować ograniczenie zakresu prac. To nie jest dobry pomysł. Program będzie trwał 7 lat, dlatego nie można ograniczać jego działania.
− Rozszerzenie zakresu programu COSME spowoduje ograniczenie efektywnej alokacji środków z ograniczonego budżetu.

Rozpoczęto pierwsze działania mające na celu ograniczenie i redukcje administracji o 25%. Trzeba się skupić na najważniejszych obciążeniach dotykających MŚP. Koncentracja MŚP w Europie jest nierównomierna. Pracujemy nad tym z organizacjami rozwoju przedsiębiorczości. Organizacje zrzeszające MŚP pracują nad zmniejszeniem obciążeń administracyjnych dla firm. Należy zapewnić większą skuteczność i lepszą jakość działań dla sieci przedsiębiorczości.

J. Creutzmann: Trzeba skupić się nad wypracowaniem najlepszych poprawek kompromisowych, które przyczynią się do lepszego rozporządzania funduszami.