Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) cz.VV. Ford: Priorytetem powinno być zmniejszanie obciążeń. Mikroprzedsiębiorstwa powinny być wyłączone z obciążeń biurokratycznych. Kapitał wysokiego ryzyka skierowany jest do średnich przedsiębiorstw.

P. del Castillo: Trzy najważniejsze filary działań to:
− Finansowanie
− Uproszczenia administracyjne
− Harmonizacja

Mikro-przedsiębiorstwa powinny być traktowane w sposób szczególny. Jednolity rynek
cyfrowy oraz handel transgraniczny są ważne i są dużą szansą dla MŚP.

J. Creutzmann: Program COSME ma zbyt małe finansowanie. Dobrym pomysłem byłoby przesunięcie środków z programu Horyzont 2020 do COSME. To pozwoliłoby lepiej finansować projekty MŚP, które mają za mało kapitału własnego i trzeba je wspierać na rynku UE oraz ułatwiać im dostęp do kredytów.

Komisja: Wszyscy zgadzamy się, co do ważności MŚP w UE. Ważnym tematem jest kwestia definicji MŚP oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy się skupić na wartości dodanej dla MŚP tj. dostęp do rynków, finansowania, kapitałów wysokiego ryzyka. Trzeba kontynuować działania mające na celu uproszczenie zasad. Dostęp do rynków musi obejmować wszystkie kraje także te spoza UE. Należy też ułatwiać i wspierać MŚP w dostępie do zamówień publicznych w krajach trzecich.

B. Bendtsen: Ważne jest ułatwienie dostępu dla MŚP do dużego rynku, jakim są Chiny. Należy uszczegółowić różnice w programach gdyż program Horyzont 2020 skupia się na badaniach i innowacjach, zaś COSME na konkurencyjności i dostępie do finansowania dla MŚP. Programy muszą uzupełniać działania prowadzone w tych obszarach.

W. Langen: Trzeba na nowo zdefiniować MŚP oraz definicję mikro i małych przedsiębiorstw.

Komisja: Definicje MŚP są bardzo ważne, ale najważniejsze jest działanie i rozwiązywanie problemów MŚP.