Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) cz.IIISprawozdawca J. Creutzmann: Program COSME obejmuje aspekty programu CIP dot. konkurencyjności i inicjatyw przedsiębiorców MŚP. W przyszłości będzie on wchłonięty przez program Horyzont 2020. Budżet programu COSME wynosi 2,5 mld €, ale nie jest on wystarczający i należy go zwiększyć. Głównymi celami programu COSME jest zwiększanie konkurencyjności oraz zrównoważony rozwój (zwłaszcza branży turystycznej). Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powinny być lepiej skoordynowane. Konkurencyjność wszystkich sektorów musi być zrównoważona tak, aby MŚP z każdego sektora miały taką samą szansę otrzymania dofinansowania. Pojęcie zrównoważonego rozwoju powinno odnosić się do przedsiębiorstw. Branża turystyczna znalazła się w centrum uwagi po przyjęciu traktatu lizbońskiego. W tym temacie trzeba działać na poziomie UE. Na projekty w turystyce przewiduje się 130 mln €. Chcemy wzmocnić konkurencyjność MŚP. To przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy. Należy pamiętać, że to głównie młodzi przedsiębiorcy (rozpoczynający nowe projekty biznesowe) dają nowe miejsca pracy. Pojawia się pytanie jak należy prowadzić przedsiębiorstwa, żeby mimo kryzysu przetrwały? Trzeba położyć większy nacisk na wydajność pracy i optymalizację transportu. Projekty innowacyjne powinny być wspierane przez program COSME, potrzeba jednak przeznaczyć na niego więcej środków. Projekty związane z badaniami naukowymi mogą korzystać z programu Horyzont 2020. Program ten obecnie wykorzystywany jest głownie przy projektach związanych z innowacją. Niezmiernie ważne jest powiązanie projektów z gwarancjami kredytowymi. Gwarancje te powinny mieć charakter trans-graniczny. UE powinna zadbać o finansowanie projektów, które nie mogą być finansowane z budżetów państw członkowskich.

Komisja: Komisja przywiązuje dużą wagę do MŚP w odniesieniu do gospodarki. W UE działa obecnie 23 mln przedsiębiorstw w sektora MŚP i to one dają większość miejsc pracy. Trzeba silnie wspierać te firmy. Problemy makroekonomiczne zauważalnie wpływają na MŚP.

Najważniejsze problemy, z jakimi borykają się MŚP:
− Brak płynności finansowej
− Problemy z dostępem do nowych rynków (problemy eksportowe)
− Duże obciążenia administracyjne (nowe procedury administracyjne, obowiązek sprawozdawczości)

W programach strukturalnych należy uwzględniać specyfikę MŚP. Program COSME szczególnie uwzględnia MŚP. Środki planowane na ten program 2,5 mld €. Przeznaczono 1,4 mld € na gwarancje bankowe, które dają niezwykle wysoki efekt dźwigni. Każde 1 € ze środków przeznaczonych na gwarancje generuje 30 € pożyczki dla przedsiębiorstw. Kolejnym priorytetem jest lepszy dostęp do rynku dla MŚP. Potrzebne są programy informacyjne i szkoleniowe dla MŚP. Stworzono sieć przedsiębiorczości, której zadaniem jest pomagać MŚP. Zadanie to jest niezmiernie ważne, gdyż coraz mniej europejczyków chce podejmować ryzyko i otwierać nowe przedsiębiorstwa. Dużym sukcesem okazał się program Erasmus dla przedsiębiorców. Nie należy też zapominać o wspieraniu działań na rzecz kobiet przedsiębiorców. Trzeba organizować spotkania związane z wymianą najlepszych praktyk. COSME jest instrumentem do prowadzenia takich działań. MŚP powinny wyjść z kryzysu i trzeba pomóc im w rozwoju. Hasłem tej debaty jest „Let’s help them to grow!”.