Program „Kreatywna Europa” przedsiębiorczośćSprawozdawca S.Ţicău: Sektor kreatywny oraz ma istotny wpływ na zatrudnienie. MŚP borykają się z problemami w tym sektorze w związku w łamaniem praw autorskich. Kolejnym problemem jest utrudniony dostęp MŚP do pożyczek.

Najważniejszymi kwestiami do rozwiązania są:
− Przechowywanie dóbr kultury w formie cyfrowej
− Dostęp osób niepełnosprawnych do sektora kreatywnego
− Przygotowanie finansowania na program

S. Kelly: Zadowalający jest wzrost budżetu o 37% na ten sektor. Obecnie ma on wartość 1,7 mld €. Należy pamiętać, że duża różnorodność kulturowa UE prowadzi do wzrostu miejsc pracy. Trzeba lepiej wykorzystywać możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego. Kluczową kwestią jest takie zarządzanie materiałem cyfrowym, aby go nie utracić. Konieczne jest dążenie do uproszczenia procedur administracyjnych i łatwiejsza sprawozdawczość. Należy rozdzielić definicję przedsiębiorstw małych i średnich. Przemysł tworzy obecnie niepewne miejsca pracy. Banki nie chcą pożyczać przedsiębiorcom i instytucjom stworzonym dla przemysłu kreatywnego. Portale Youtube i Facebook powinny promować kulturę europejską.

H. Takkul: Niezmiernie ważnym celem jest stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Trzeba stworzyć warunki dla rozwoju tego rynku. Należy stworzyć jedną wspólną organizację zajmującą się prawami autorskimi. Osoby niepełnosprawne powinny mieć zapewniony dostęp do kultury. Nadrzędnym celem musi być ucyfrowienie.

Komisja: Zgadzamy się ze stanowiskiem PE. Proces uproszczeń już został rozpoczęty (np. formularze elektroniczne). W finansowaniu będą wykorzystywane ryczałty, co spowoduje ułatwiania dla mikro-przedsiębiorstw. Promujemy tworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Trzeba zmienić mentalność banków w stosunku do MŚP z sektora kreatywnego. Pomocne będzie podejście „Erasmus for All” dla kreatywnej Europy. Należy korzystać z ucyfrowienia i globalizacji.