Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej cz.ISprawozdawca Paul Rübig: MŚP muszą oferować takie produkty i usługi, na które stać konsumentów. Trzeba zwalczać biurokrację i obniżać obciążenia administracyjne. Należy działać na rzecz podniesienia konkurencyjności firm w UE.

K. Johansson : Trzeba bardziej zaangażować MŚP w handel międzynarodowy. Bardzo istotne dla MŚP jest też zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Wszelkie dodatkowe obciążenia negatywnie wpływają na sytuację MŚP.

R. Butikofer: Zmniejszenie obciążeń administracyjnych będzie realne tylko wtedy gdy powstanie grupa wysokiego szczebla zajmująca się tymi problemami.

V. Ford: Mamy do czynienia z dużym kryzysem zaufania. Trzeba stać po stronie MŚP. Firmy z tej grupy powinny być wyłączone z większości aktów prawnych i uregulowań chyba, że objęcie ich danym aktem jest absolutnie konieczne. Podstawowe usługi bankowe muszą być łatwo dostępne dla MŚP. Należy sprawdzić czy tak jest w rzeczywistości oraz czy nie utrudniają tego przepisy o praniu brudnych pieniędzy.

P. Toia: MŚP oczekują konkretnych propozycji. Trzeba zachęcać KE do podejmowania działań, które pomogą firmom z tego sektora. Największymi problemami są: obciążenia administracyjne i utrudnienia w dostępie do kredytów bankowych. Należy zrobić wszystko by to zmienić. Niezmiernie ważna jest też ochrona pracowników, tak żeby rozwój firmy i pracowników przebiegał w sposób harmonijny. Sukces MŚP to sukces utożsamiania się pracowników z firmą.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Komisja proponuje następujące działania:
− Identyfikacja luk prawnych, które istnieją (tak, żeby jak najlepiej wspierać MŚP)
− Analiza jakie działania powinny zostać wdrożone.

Europejska sieć przedsiębiorczości musi poprawić swoje działania na rzecz wspierania MŚP. Ogłoszono procedurę przetargową, mającą na celu poprawę tych działań.