Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej – budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji cz.IIA. Niebler: Na szczeblu europejskim potrzebna jest pomoc dla osób, które chcą być aktywne na rynku pracy. Należy pamiętać, że przetargi publiczne mają zagwarantować, że zostanie wybrany najlepszy oferent, ale przedsiębiorstwo społeczne nigdy nie będzie tak konkurencyjne także cenowo, jak inne przedsiębiorstwa normalnie konkurujące na rynku. Warto przy przetargach publicznych stworzyć system preferencyjny, uwzględniający oferentów, którzy są przedsiębiorcami społecznymi.

C. Gutierrez-Cortines: Przedsiębiorstwa społeczne organizują opiekę nad małymi dziećmi oraz występują w edukacji. Można świetnie kontrolować przepływ pieniędzy i korzyści.

Z. Mazej Kukovic: Wielu obywateli nie spotkało się z pojęciem „przedsiębiorstwa społecznego” i nie wie o co w tym wszystkim chodzi. To dobry sposób, żeby coś zmienić w UE. Mamy o wiele mniej przedsiębiorstw tego typu niż w USA. Ludzie starsi mogliby być głównymi klientami specjalistycznych usług high-tech dostarczanych przez tego typu podmioty gospodarcze.

R. Helmer: Przedsiębiorstwa społeczne nie są konkurencyjne i należy je faworyzować w przetargach publicznych. Grupy przedsiębiorczości społecznej działają taniej i są bardziej konkurencyjne.

Komisja Europejska: Miejsce przedsiębiorstw społecznych wykracza poza wyłącznie świadczenie usług na rzecz osób w trudnej sytuacji i jest atutem gospodarki europejskiej. Model rozwoju gospodarczego proponowany przez te przedsiębiorstwa ma charakter bardziej trwały, zorientowany długofalowo i bardziej odporny na kryzys gospodarczy. Jest to istotne narzędzie polityki przemysłowej w UE, który pozwala na odbudowę, umocnienie i utrwalenie tkanki przemysłowej w najszerszym tego słowa znaczeniu. Komisja dokonała rewizji reguł zamówień publicznych pod kątem jakości usług. Przedsiębiorstwa społeczne często są w samej czołówce innowacji społecznej, czyli zmiany sposobów zarządzania, procesów produkcji dóbr i usług. Niektóre z przedsiębiorstw społecznych są rentowne i nastawione na zysk inne nie, niektóre potrzebują wsparcia publicznego, poprzez zachęty inne nie. Niektóre przedsiębiorstwa powinny automatycznie dostawać dotacje. Przedsiębiorstwa społeczne mają olbrzymi potencjał i mogą stać się prawdziwymi pomiotami rynkowymi i przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki. Komisja jest gotowa na dialog o wsparciu tych przedsiębiorstw.

J. Hibner: Przedsiębiorczość społeczna jest też rodzajem działalności biznesowej. Należy pamiętać, iż oszczędność pieniędzy z opieki społecznej i danie im pracy też jest biznesem. Biznes nie musi być traktowany tylko w kategoriach zysku finansowego. Zysk społeczny też jest bardzo ważną wartością. Przedsiębiorstwa społeczne mogą być zapleczem dla dużego przemysłu. Trzeba wspomagać rozpoczęcie przedsiębiorczości społecznej. Ta pomoc to z jednej strony dotacje, ale również niskooprocentowane pożyczki. Ważna też jest współpraca z jednostkami samorządowymi i regionalnymi. Istotne są też szkolenia i edukacja. Każdy obywatel, który stworzy nowe miejsca pracy pracuje przeciwko wykluczeniu społecznemu i trzeba to promować.